De informatie die wordt getoond op deze website is uitsluitend informatief bedoeld. U kunt aan de getoonde informatie geen rechten ontlenen. Ook is het niet mogelijk aanspraken, contracten of overeenkomsten te claimen op basis van de aan u getoonde informatie en/of door het gebruiken van deze website. Wij proberen uitsluitend informatie te tonen die afkomstig is uit betrouwbare bronnen. Toch kunnen wij u niet garanderen dat de getoonde informatie op website betrouwbaar, juist en/of actueel is. Daarnaast kunnen wij u niet garanderen dat de website altijd correct werkt of vrij is van virussen.

De Bornwaterschool probeert zo zorgvuldig mogelijk de juistheid van de informatie te waarborgen. Regelmatig vinden er onderhouds- werkzaamheden plaats en worden wijzigingen in de getoonde informatie aangebracht. Desalniettemin kan het voorkomen dat er onvolkomenheden of fouten op de website worden gepubliceerd.

Intellectueel eigendom

De getoonde informatie op deze website behoort toe aan de Bornwaterschool gevestigd te Bloemendaal. U kunt gratis gebruik maken van deze informatie zolang u deze niet kopieert of anderszins gebruikt zonder uitdrukkelijke toestemming van de Bornwaterschool. Dit geldt voor al het tekstmateriaal en beeldmateriaal.

Informatie van derden

Op deze website worden links, tekst- en beeldmaterialen gebruikt die afkomstig zijn van derden. Wij wijzen u erop dat wij niet aansprakelijk zijn voor eventuele fouten en onjuistheden in dit materiaal. Ook kunt u geen claims leggen op de Bornwaterschool naar aanleiding van gebruik van dit materiaal van derden. De inhoud van dit materiaal is door de Bornwaterschool niet gecontroleerd op juistheid, volledigheid en/of actualiteit. Het gebruik van deze inhoud is voor eigen risico.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor te allen tijde wijzigingen aan te brengen aan de website en de disclaimer zonder hier vooraf een aankondiging van te doen.

Toepasselijk recht

Op deze disclaimer is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de rechter van het arrondissements- district waarbinnen Bornwaterschool valt.